Logo Made in Germany

German Pavilion at Automechanika Shanghai 2018

28 November – 1 December 2018 – Shanghai, P. R. China

 

www.automechanika-shanghai.german-pavilion.com